Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Pwy ydym yn ei wneud a phwy ydym ni

Y Rheoleiddiwr Pensiynau yw rheoleiddiwr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynlluniau pensiwn yn y gwaith.

Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR) yw'r corff cyhoeddus sy'n diogelu pensiynau gweithle yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr a’r rhai hynny sy'n rhedeg pensiynau er mwyn i bobl gynilo’n ddiogel ar gyfer eu hymddeoliad. Rydym yn anelu at fod yn rheoleiddiwr cryf, gweladwy er mwyn i ni fagu hyder pobl mewn pensiynau.

Pwy ydym yn ei wneud a phwy ydym ni

Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR) yw'r corff cyhoeddus sy'n diogelu pensiynau gweithle yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr a’r rhai hynny sy'n rhedeg pensiynau er mwyn i bobl gynilo’n ddiogel ar gyfer eu hymddeoliad. Rydym yn anelu at fod yn rheoleiddiwr cryf, gweladwy er mwyn i ni fagu hyder pobl mewn pensiynau

Beth ydym yn ei wneud

Rydym yn gyfrifol am:

  • wneud yn siwr bod cyflogwyr yn rhoi eu staff i mewn i gynllun pensiwn a thalu arian i mewn iddo (a elwir yn 'gofrestru awtomatig')
  • diogelu cynilion pobl mewn pensiynau gweithle
  • gwella'r ffordd mae cynlluniau pensiwn gweithle yn cael eu rhedeg
  • lleihau'r risg y bydd cynlluniau pensiwn yn ymuno â’r Gronfa Diogelu Pensiynau (PPF) (yn Saesneg yn unig)
  • gwneud yn siwr bod cyflogwyr yn cydbwyso anghenion eu cynllun pensiwn â buddion wedi’u diffinio â thyfu eu busnes

Pwy ydym ni

Rydym yn gorff cyhoeddus a noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Rydym wedi ein lleoli yn Brighton ac mae gennym oddeutu 500 o staff.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) sy'n rheoleiddio cynlluniau pensiwn personol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys:

Mae aelodau ein bwrdd yn goruchwylio’r hyn a wnawn ac yn gwneud yn siwr bod TPR yn cael ei redeg yn dda.

Gweledigaeth a gwerthoedd

Ein gweledigaeth yw bod yn rheoleiddiwr cryf, hyblyg, teg ac effeithlon. Drwy hyn rydym yn ceisio ennill parch cyflogwyr, ymddiriedolwyr a rhanddeiliaid eraill.

Gyda'n partneriaid, byddwn ni’n codi safonau ymddiriedolaethau a gwella dealltwriaeth cynilwyr o’u sefyllfa er mwyn creu canlyniadau gwell yn eu bywyd diweddarach.

Rydym wedi ymrwymo i wneud TPR yn lle gwych i weithio a gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein pobl i gyrraedd eu potensial llawn.

Rydym yn credu bod gwerthoedd penodol yn ganolog i gyflawni'r weledigaeth hon. Mae'r rhain yn cynnwys bod yn:

  • ymroddedig i fynd ar drywydd canlyniadau da ar gyfer cynilwyr yn y gweithle
  • beiddgar a ddiduedd yn ein penderfyniadau
  • effro ac yn ymatebol i risgiau a chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg
  • cefnogol i'n pobl
  • unedig fel un tîm

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn dangos sut fyddwn yn trin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na'r Saesneg yn y gwasanaethau a ddarparwn i'r cyhoedd.